பக்கங்கள்

எனக்குள்ளே இருந்து அவ்வப்போது தலை காட்டும் இந்தக் கவிஞன், என்னிலிருந்து மாறுபட்டவன்! அதனால் தான் இது "அபியும் நானும்"!

Saturday, June 26, 2010

உண்மை சுடுமா?

உண்மை சுடுமாம்!

எல்லாரும் சொன்னார்கள்!

ஆனால்

ஒருமுறை கூட

உண்மை சுட்டு

நான் பார்த்ததேயில்லை!

காந்தி முதல்

பிரசுரிக்கும்

காகிதம் வரை

உண்மை...

சுடப்பட்டல்லவா

செத்துக் கொண்டிருக்கிறது!

2 comments:

shahidha said...

abi.....kalakkura daaa paiyyaaa......

Play Baccarat said...

Many thanks for support how I can thank you?

Post a Comment